کتاب گسسته استاد نظمی منتشر شد

کتاب گسسته به تالبف سجاد نظمی ، رتبه برتر ارشد و دکتری کامپیوتر توسط اننشتارت ماهان چاپ شد ، ایشان در این ترم کلاس های آنلاین گسسته را تدریس خواهند کرد که بسیار فرد توانمند و قوی می باشند